תקנון הגרלה נס צלול בע"מ ו/או "קל אופן"

 


תקנון הגרלה נס צלול בע"מ ו/או "קל אופן"

חברת נס צלול בע"מ (להלן:"קל אופן"), תערוך הגרלה נושאת פרסים, בעמוד האינסטגרם שלה, בכתובת  https://www.instagram.com/kalofun/ : ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה  לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977.

 1. מבוא
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • תנאי ההשתתפות בהגרלה מנוסחים, מטעמי נוחות, בלשון זכר והם מתייחסים לכל מגדר.
 2. הגדרות
  • "עורכת ההגרלה"- חברת נס צלול בע"מ להלן "קל אופן"
  • "מקום עריכת ההגרלה והמבצע" – הגרלה תתבצע בעמוד האינסטגרם הרשמי של קל אופן "Kalofun" (@kalofun).
  • "תקופת מבצע ההגרלות"- מיום 6.4.2022 ועד ליום 20.4.2022 במועד עריכת ההגרלה. עורכת ההגרלה רשאית להאריך את תקופת המבצע ב-עד חודש אחד נוסף בכפוף לפרסום הארכת התוקף.
  • "משתתף" – כל אדם מעל גיל 16, אשר יבחר להשתתף במבצע ויבצע את המוטל עליו בהתאם להוראות תקנון זה.
 3. נהלים להשתתפות בהגרלה:
  • עובדי עורכת ההגרלה "קל אופן" ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה ו/או מי מטעם עורכת ההגרלה אינם רשאים להשתתף בהגרלה.
  • לשם השתתפות בהגרלה על משתתף לפעול בהתאם לתנאים המצרפיים הבאים:

עד ליום 20.4.2022 בשעה 19:00. משתתף שיבצע את כל הסעיפים יכנס להגרלה

  • במקרה של זכייה, וכתנאי לקבלת פרס, יש להציג בפני עורכת ההגרלה תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה (להלן: "תעודה מזהה"( משתתפים ללא תעודה מזהה לא יהיו רשאים להשתתף בהגרלה.
  • מוסכם כי פרסומם של שמם ותמונתם של הזוכים באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ו/או בכל מקום אחר לא תהווה הפרה של פרטיותם ולא תזכה אותם בסעד כלשהו.
 1. ההגרלה:
  • ביום 20.4.2022 בשעה 19:00, תערוך עורכת ההגרלה את ההגרלה.
  • שיטת ההגרלה: עורכת ההגרלה תעלה את שמות כלל המשתתפים אשר ביצעו את כל התנאים על דף אקסל ייעודי לפי פוסט, כאשר כל משתתף יקבל מספר. במועד עריכת ההגרלה, מערכת ממוחשבת אוטומטית (יישומון לפי בחירת עורכת ההגרלה) הבוחרת מספר רנדומלי מבין טווח מספרים המוזן לה, תבחר מספר. המספר שעלה בגורל יזכה את השם המופיע בטופס, בכפוף לעמידה בתנאי התקנון, בפרס. כמו כן במועד ההגרלה יועלו בגורל 10 שמות לכל פוסט, ובמידה ומכל סיבה שהיא יימצא כי הזוכה אינו זכאי לקבל את הפרס, יועבר הפרס לשני שעלה בגורל וכך הלאה.
  • עורכת ההגרלה תנסה ליצור קשר עם הזוכה שעלה בגורל, ביום עריכת ההגרלה, באמצעות משלוח הודעה באמצעות יישומון האינסטגרם. היה ולא תתקבל תשובה מן הזוכה בתוך שני ימי עסקים ממועד משלוח ההודעה, זכייתו תבוטל, והמספר שעלה אחריו בגורל בפרס יקבל את הפרס.

          5. הפרסים:

  • פרס אחד הינו אופניים חשמליים של חברת "קל אופן" מדגם מאסטר מקס

          6. שונות

  • ברישום המשתתף להגרלה מקבל המשתתף על עצמו את תקנון זה על כל סעיפיו.
  • מובהר כי עורכת ההגרלה לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתתפים, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ולהרשאה שתינתן ע"י המשתתף.
  • עורכת ההגרלה אינה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בהגרלה ו/או בקשר לביטול זכייתו ככל וזאת תבוטל.
  • למען הסר ספק, עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף בקשר עם הפרס.
  • היה ויתעוררו מחלוקות משפטיות, לבית המשפט המוסמך בחיפה תהא הסמכות הבלעדית להידרש לכל הליך.